تابلو برق جهت نصب سیم و تجهیزات الکتریکی استفاده می شود که قطعات کنترلی مثل ولتاژ – فرکانس – توان روی آن نصب می شود تابلو برق برای جلوگیری از اختلال شوک های الکتریکی به تجهیزات و حفاظت از تجهیزات استفاده میشود.

تابلو برق چیست

تابلو برق چیست

تابلو برق از چه قسمتهایی تشکیل میشود؟

تابلو برق تشکیل شده از سوییچ ها دستگاه های محافظ کلیدها فیوزها قطع کننده مدارها – رله ها – قطعات کنترل – دستگاه های برقی و تجهیزات مختلف از این نو می باشد.

کلید برق: دستگاهی برای اتصال و قطع اتصال مدار الکتریکی استفاده میشود. کلید برق به دو دسته سوییچ جریان هوا و سوییچ جریان روغنی تقسیم میشود
فیوز: زمانی که جریان های جاری برق بیش از اندازه عبور میکند فیوز ذوب میشود. کار اصلی این قطعه محافظت از جریان برق به مدار می باشد
قطع کننده مدار: قطع کننده مدار وسیله ای که توانایی قطع اتصال و اتصال مدار را در هر زمانی دارد.
رله ها: دستگاهی که ضریب خطا را تشخیص داده و به قطع کننده انتقال میدهد

 

دسته بندی تابلو برق

تابلو برق ولتاژ پایین

تابلو برق ولتاژ متوسط

تابلو برق ولتاژ بالا

تابلو برق چیست

تابلو برق چیست

تابلو برق ولتاژ پایین

تابلو برقی که تا 1 کیلوولت ولتاژ را کنترل میکند به عنوان تابلو برق ولتاژ پایین شناخته می شود
تابلو برق ولتاژ پایین شامل کلیدها – قطع کننده ولتاژ پایین – قطع کننده زمین و … می باشد

 

کاربرد تابلوهای فشار پایین به چند دسته تقسیم می شود

تابلوهای فرمان موتوری که جهت کنترل موتورهای سه فاز ساخته می شود
تابلوهای توزیع صنعتی که کنترل جریان برق در یک واحد صنعتی استفاده می شود
تابلوهای بانک خازنی که برای کنترل ضریب توان یک کارگاه ساخته می شود
تابلوهای توزیع مسکونی که برای توزیع جریان برق در یک واحد مسکونی ساخته می شود

 

تابلو برق ولتاژ متوسط

تابلو برق هایی که با ولتاژ بین 3 تا 36 کیلوولت را کنترل می کند به عنوان تابلو برق ولتاژ متوسط شناخته می شود
در بعضی از تابلوهای برق متوسط از محفظه های فلزی تشکیل می شود در برخی دیگر از تابلوهای برق فشار متوسط در بدنه آنها از فلز استفاده می شود
تابلو برق فشار متوسط این عملکردها را در خود دارد
اتصال و قطع اتصال کلید جریان برق
قطع اتصال جریان کوتاه
سوییچ های جریان های خازنی
سوییچ های جریان های قیاسی

تابلو برق چیست

تابلو برق چیست

تابلو برق ولتاژ بالا

سیستم های برقی که با ولتاژ بالای 36 کیلوولت کار میکند به نام تابلو برق ولتاژ بالا شناخته می شود
هر چقدر سطح ولتاژ بالاتر باشد شدت جریان برق تولید شده در زمان عملکرد سوییچ ها بیشتر می شود
به همین دلیل در زمان طراحی تابلو برق ولتاژ بالا باید دقت بیشتری داشته باشیم
در تابلوهای برق ولتاژ بالا یکی از اجزای اصلی که می توان نام برد قطع کننده برق ولتاژ بالا می باشد
به همیت دلیل باید ویژگی های بخصوصی برای ایمن کردن داشته باشیم
در بیشتر مواقع در تابلوهای برق ولتاژ بالا قطع کننده مدار روشن گذاشته می شود.